Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Perhepalvelut

Sosiaalihuoltolain uudistuksen (1.4.2015) myötä Someron sosiaalitoimistosta on mahdollista saada perhepalveluita ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Perhepalveluita ovat mm. lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö sekä tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta. Perhepalveluiden saaminen edellyttää lapsen,  nuoren ja perheen kanssa tehtävää palvelutarpeen arviointia. Perhepalvelut ovat yksittäistä ohjausta ja neuvontaa sekä tilapäistä apua lukuunottamatta suunnitelmallista työtä, joka perustuu yhdessä perheen kanssa laadittuun asiakassuunnitelmaan.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheillä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista esimerkiksi sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. (Sosiaalihuoltolaki 19 §)

Tyypillinen toimintakykyä alentava laissa tarkoitettu syy on uupumus. Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi vanhempien erotilannetta tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa tai perheenjäsenen kuolemaa. Elämäntilanne voi aiheuttaa tuen tarvetta myös muun omaisen tai läheisen vaikean sairauden tai poismenon johdosta. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on vammainen lapsi, kaksoset tai aikuinen omainen hoidettavana.

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Yhteydenoton perusteella sosiaalitoimen työntekijä sekä kotihoidon tiimivastaava tekevät kotikäynnin, jonka perusteella tehdään palvelutarpeen arvio. Palvelutarpeen arvio sisältää myös läheisverkoston kartoittamisen (sosiaalihuoltolaki 43 §). Läheisverkoston kartoittamisella tarkoitetaan sen selvittämistä, miten omaiset tai muut asiakkaalle läheiset henkilöt osallistuvat asiakkaan tukemiseen. Palvelutarpeen perusteella tehdään palvelusuunnitelma, johon kirjataan kotipalvelun tiheys, arvioitu kesto ja sisältö sekä muut mahdolliset palvelut. Kotipalvelun myöntämisestä tehdään kirjallinen päätös sekä maksupäätös. Asiakasperheelle määritellään lisäksi omatyöntekijä, joka vastaa perheen asioista.

Kotipalvelun maksu määräytyy kotihoidon maksujen määräytymisperusteiden mukaisesti.

http://www.somero.fi/UserFiles/somero/File/Perusturva/kotihoidon_maksut_2015.pdf

Vähävaraisille lapsiperheille kotipalvelu voi olla perustellusta syystä maksutonta.

Perhetyö

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Perhetyötä annetaan myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.

 Perhetyö on:

Yhteydenoton perusteella sosiaalitoimen työntekijä sekä perhetyöntekijä tekevät kotikäynnin, jonka perusteella tehdään palvelutarpeen arvio. Palvelutarpeen arvio sisältää myös läheisverkoston kartoittamisen (sosiaalihuoltolaki 43 §). Läheisverkoston kartoittamisella tarkoitetaan sen selvittämistä, miten omaiset tai muut asiakkaalle läheiset henkilöt osallistuvat asiakkaan tukemiseen. Palvelutarpeen perusteella tehdään palvelusuunnitelma, johon kirjataan perhetyöntekijän käyntien tiheys, arvioitu kesto ja sisältö sekä muut mahdolliset palvelut. Perhetyön myöntämisestä tehdään kirjallinen päätös.

Perhetyö on maksutonta.

Muut palvelut

Lapsen, nuoren tai perheen tilanteesta riippuen voidaan myöntää myös muita palveluita kuten tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa, tukea harrastustoimintaan tai keskusteluapua, ohjausta ja neuvontaa.

Perheneuvonta

Perheneuvontaa toteuttaa Somerolla lapsiperhepsykologi sekä seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus.

Lapsiperhepsykologi 

Lapsiperhepsykologi tukee ja auttaa lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään kasvatukseen, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erilaisissa perhe-elämän muutostilanteissa. Lapsiperhepsykologi tekee tiivistä yhteistyötä neuvolan, päivähoidon ja koulujen kanssa.  

Lasten ja nuorten vaikeuksien selvittelyssä on vanhempien mukanaolo ja tuki tärkeää. 

Lapsiperhepsykologin työmuotoja ovat: 

  1. Lasten, nuorten ja perheiden ja vanhemmuuden tutkimukset
  2. Lapsille, nuorille, aikuisille, pareille ja perheille tarkoitetut terapeuttiset tukikäynnit
  3. Perheasioiden sovittelu
  4. Yhteistyö muiden lasten ja nuorten kanssa työskentelevien viranomaisten kanssa

Lapsiperhepsykologi

Seppo Auer
p. 044 7791 223
Jänistie 1, Somero
Ajanvaraus varmimmin ma-pe 8.00-9.00. 

Someron seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus

Someron perusturvatoimi ostaa perheneuvonnan palveluja myös Someron seurakunnan perheasiain neuvottelukeskukselta. Toimipiste sijaitsee seurakuntatalon piharakennuksessa osoitteessa Härkäläntie 1, Somero.

Perheasiain neuvottelukeskukseen kannattaa olla yhteydessä kun olet huolissasi parisuhteestasi, perhe-elämässäsi on ongelmia, ihmissuhteesi ovat umpikujassa, seksuaalielämässäsi on vaikeuksia, pelko ja yksinäisyys ahdistaa, erosta toipuminen vaatii tukea tai elämässäsi on muu kriisi. 

Keskustelemaan voit tulla yksin tai yhdessä kumppanin tai perheen kanssa.

Perheneuvoja
Jukka Saarela
p. 044 7214032
jukka.saarela@evl.fi

Ajanvaraus varmimmin ti-to klo 11.00-12.00.

Kaikki perheneuvonnan palvelut ovat luottamuksellisia ja ilmaisia.

 


Pyydä apua

Painaako mieltäsi joku kysymys, joka liittyy omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen avun tai tuen tarpeeseen? Pyydä apua klikkaamalla alla olevaa nappia. 

Yhteystiedot 

Johtava sosiaalityöntekijä                
Marjaana Sorokin                              
p. 044 7791220                                                       

Sosiaalityöntekijä
Kati Lastunen
 p. 044 7792726

Sosiaaliohjaaja
Piia Järvinen
p. 040 1268 229

Sosiaaliohjaaja
Iina Rosnell
p. 044 7791 442 

Sosiaaliohjaaja
Kaisa Sakkinen
p. 044 7791 444 

Perhetyöntekijä
Tiina Hämäläinen
p. 044 7791 222

Perhetyöntekijä
Pia Nummila
p. 044 7791 221

Lapsiperheiden kotipalvelu
Kirsti Heikkonen
p. 040 1268 236

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajan puhelinaika on arkisin ma-ti ja to-pe klo 12.00-13.00.

 

Someron sosiaalitoimisto

käyntiosoite: Jänistie 1
postiosoite: PL 5, 31401 Somero
Puhelin: 040 1268 225
fax: (02) 7488 332
sähköposti sosiaalitoimisto(a)somero.fi