Tekstikoko
 
 

Ajankohtaista

20.02.2018

Kuulutus maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemuksen vireilletulosta


Someron kaupungin ympäristölautakunnassa on vireillä Minna ja Mikko Pentin maa-aines- ja ympäristölupahakemus, joka koskee soran ja hiekanottoa ja soran murskausta tilalla Metsola RN:o 3:11 Someron kaupungin Viuvalan kylässä. Hakijan yhteystiedot: Mikko Pentti, Morontie 4, 31470 Somerniemi, p: 0400 635797.

Kuvaus toiminnasta:

Kyseiseen alueeseen liittyen on myönnetty maa-aineslupa, joka on voimassa 14.5.2018 saakka ja 7.5.2018 saakka voimassa oleva ympäristölupa soranmurskaukselle. Uusi ottoalue liittyy voimassa olevaan toimintaan saumattomasti, eikä väliin jää harjannetta. Uuden hakemuksen mukaan ottamisalueen pinta-ala on n. 9,1 ha ja kaivualueen pinta-ala n. 4,0 ha, pohjaveden keskimääräinen korkeusasema noin +113,0 ja ottamisalueen suunniteltu pohjan taso +117,00. Maa-ainesten ottamismäärä on yhteensä noin 200 000 m3 ja vuotuinen otto noin 20 000 m3. Kalliokiviaineksen kokonaisottamismääräksi arvioidaan noin 10 000 m3. Kokonaisottoajaksi on arvioitu kymmenen vuotta.

Kiviaines murskataan siirrettävällä murskauskalustolla, ja murskausta tehdään noin 20 työpäivää vuodessa. Toiminta-aika on viikoittain ma-pe klo 6-22. Kuormaamista ja kuljetusta harjoitetaan ympäri vuoden ma-pe klo 6-22 ja la klo 8-18. Kiviainesta käytetään murskauksessa keskimäärin 30 000 tonnia vuodessa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Someron kaupunginviraston rakennustoimistossa (Joensuuntie 20) 21.2.2018 - 23.3.2018 viraston aukioloaikana.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Myös muilla henkilöillä kuin asianosaisilla sekä yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteeseen:

Someron ympäristölautakunta, PL 41, 31401 Somero

Hakemuksen johdosta on kuulutettu jo 7.4.2017 – 9.5.2017. Tuon jälkeen ottamisalueen rajausta on muutettu ja siksi kuuleminen tehdään uudestaan. Aikaisemmin jätetyt muistutukset ja mielipiteet otetaan asiaa käsiteltäessä huomioon.

Somerolla 20.2.2018
SOMERON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA