Tekstikoko
 
 

Ajankohtaista

25.07.2017

Kuulutus maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemuksen vireilletulosta


Someron kaupungin ympäristölautakunnassa on vireillä Veljekset Nuoritalo Oy:n, Alpo Salmisen ja Jouko Alangon yhteinen maa-aines- ja ympäristölupahakemus, joka koskee hiekan ja soranottoa ja kiven murskausta tiloilla Hovirinta RN:o 5:111, Alanko RN:o 5:141 ja Hiiskosalo RN:o 11:26 Someron kaupungin Pitkäjärven kylässä. Hakijoitten yhteystiedot: Veljekset Nuoritalo Oy (yhteyshenkilö Tuomas Nuoritalo) Turuntie 1391, 31520 Pitkäjärvi, 0400 533 739, Alpo Salminen Lehtimäentie 3083, 31520 Pitkäjärvi, Jouko Alanko Kuusjoentie 356, 32100 Ypäjä.

Kuvaus toiminnasta:

Valtaosa alueesta on olemassa olevaa sorakuoppaa. Hakemuksen mukaan ottamisalueen pinta-ala on n. 14,6 ha ja kaivualueen pinta-ala noin 11.1 ha. Suunnittelualue kuuluu Pitkäjärven 1. luokan pohjavesialueeseen. Pohjaveden korkeus kiinteistöllä Hiiskonsalo olevassa tarkkailuputkessa on ollut ylimmillään tasolla +87,80 ja kiinteistöllä Hovirinta olevassa putkessa +84,93. Ottaminen ulotetaan alimmillaan tasoon +89,0 - +92,0 ja näin varmistetaan vähintään 4 metrin suojakerros pohjaveden pinnan päälle. Maa-ainesten ottamismäärä on yhteensä noin 790 000 m3 ja lupaa haetaan 15 vuodeksi.

Kiviaines murskataan siirrettävällä murskauskalustolla hakemuksen liitteenä olevaan karttaan likimääräisesti merkityssä paikassa, ja murskausta tehdään keskimäärin noin 15 vuorokautena vuodessa. Toiminta-aika on hakemuksen mukaan viikoittain ma-pe klo 6-22. Mursketta tehdään keskimäärin 10 000 tonnia ja maksimissaan noin 20 000 tonnia vuodessa. Kuormaamista ja kuljetusta tehdään ympäri vuoden ma-pe klo 6-22. Murskausta tehdään noin 2-3 viikkoa vuodessa ja toiminta pyritään ajoittamaan talviaikaan ja muutoin syys-toukokuulle.

Hakijat pyytävät lupaa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Someron kaupunginviraston rakennustoimistossa (Joensuuntie 20) 25.7.2017 - 31.8.2017 viraston aukioloaikana.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Myös muilla henkilöillä kuin asianosaisilla sekä yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteeseen:
Someron ympäristölautakunta, PL 41, 31401 Somero

Somerolla 25.7.2017
SOMERON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA