Tekstikoko
 
 

Ajankohtaista

03.04.2017

Kuulutus ympäristölupahakemuksen vireilletulosta


KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN VIREILLETULOSTA

Someron kaupungin ympäristölautakunnassa on vireillä Somersora Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee yrityksen omilta työmailta kertyvien jätteiden välivarastointia, käsittelyä ja käsiteltyjen jakeiden toimittamista uudelleen käyttöön. Toiminta sijoittuu tilalle Takalanmäki RN:o 1:241 Härkälän kylässä.

Hakijan yhteystiedot: Somersora Oy, Salontie 295, 31400 Somero, Olli Raitanen, 040 5235244, olli.raitanen@somersora.com . Mika Vaittinen, 0401240550, mika.vaittinen@somersora.com

Kuvaus toiminnasta:

Alueelle otetaan varastoitavaksi ja käsiteltäväksi Somersora Oy:n työmailta vuosittain puhdasta asfalttia 3 000 t, puhdasta betonia 15 000 t, puhdasta puuta 5 000 t, puhdasta maata 10 000 t, puhdasta kiveä 15 000 t ja tiiltä 1 500 t. Jätteiden käsittelyn jälkeen alueelta toimitetaan uudelleenkäyttöön asfaltti- ja kivimursketta, betoni- ja tiilimursketta, täytemaata, energiapuuta, puuhaketta ja karikkeesta valmistettua multaa. Saapunut maa-aines lajitellaan suurimpien kivien erottelemiseksi. Saastuneita maita ja maa-aineksia ei oteta vastaan.

Välivarastoitavan materiaalin saapuessa alueelle materiaali sijoitetaan kasalle odottamaan lajittelua/käsittelyä, jota tapahtuu 2-5 kertaa vuodessa. Käsittelymenetelminä ovat murskaus, seulonta, sekoitus ja pulverointi. Murske ja hake tehdään paikalle hankittavalla siirrettävällä murskaimella. Murskaustoimintaa arvioidaan tapahtuvan korkeintaan 49 päivänä vuodessa siten, että kiviainesta murskataan noin 35 päivänä ja puuta noin 14 päivänä vuodessa. Käsitellyt materiaalit, murske ja hake varastoidaan aumoissa ja kasoissa. Toiminta-aika on arkisin ma-pe klo 7-22 ja lauantaisin klo 7-15.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Someron kaupunginviraston rakennusvalvontatoimistossa (Joensuuntie 20) 4.4.2017 – 8.5.2017 viraston aukioloaikana.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Myös muilla henkilöillä kuin asianosaisilla sekä yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteeseen:

Someron ympäristölautakunta, PL 41, 31401 Somero

Somerolla 3.4.2017 SOMERON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA